Unser Team

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ralf Fücks
Geschäfts­füh­render Gesellschafter

T +49 30 – 13 89 36 47
office@libmod.de

Marie­luise Beck
Senior Fellow

T +49 30 – 25 09 58 70
office@libmod.de

Irene Hahn-Fuhr
Geschäftsführung

T +49 30 – 577 12 58 12
irene.hahn-fuhr@libmod.de

Christoph Becker
Geschäftsführung

T +49 30 – 13 89 36 32
christoph.becker@libmod.de

ADMINISTRATION

Viktoria Savchuk
Refe­rentin der Geschäftsführung

T +49 30 – 13 89 36 47
viktoria.savchuk@libmod.de

Mona Richter
Refe­rentin der Geschäftsführung

mona.richter@libmod.de

Mathias Eichler
Office­ma­nager

T +49 30 – 25 09 58 70
office@libmod.de

Linda Steinmetz
Personalmanagerin

T +49 30 – 25 09 58 72
linda.steinmetz@libmod.de

Nomen Nescio

Stefan Kraus
Finanz­ma­nager

T +49 30 – 577 125 818
stefan.kraus@libmod.de

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Oliver Geheeb
Leitung der Öffentlichkeitsarbeit

T +49 30 – 577 12 58 19
oliver.geheeb@libmod.de

Kathrin Wüst
Redaktion

T: +49 30 577125817
kathrin.wuest@libmod.de

.

Yana Stepaniuk
Social Media & Website

yana.stepaniuk@libmod.de

Nomen Nescio

Tobias Kunz
Social Media & Website Manager

T +49 30 577 125 816
tobias.kunz@libmod.de

PROJEKTE

LIBERALE DEMOKRATIE

Dr. habil Karolina Wigura
Programm­di­rek­torin
Senior Fellow

karolina.wigura@libmod.de

Jarosław Kuisz
Programmdirektor
Senior Fellow

jaroslaw.kuisz@libmod.de

Nomen Nescio

Alexander Schwit­teck
Programm­ko­or­di­nator

T +49 30 138 936 21
alexander.schwitteck@libmod.de

NARRATIV-CHECK

Benedikt Friedrich
Projekt­ko­or­di­nator & Referent
für poli­ti­sche Bildung

benedikt.friedrich@libmod.de

Christina Russmann
Projektmanagerin

T +49 30 – 577 12 58 42
christina.russmann@libmod.de

Sonja Vogel
Redakteurin

T +49 30 – 577 12 58 41
sonja.vogel@libmod.de

ÖKOLOGISCHE MODERNE

Dr. Lukas Daubner
Programmdirektor

T +49 30 – 13 89 36 62
M +49 176 – 85 08 32 88
lukas.daubner@libmod.de

Aysel Aliyeva
Projektmanagerin

T +49 30 – 13 89 36 45
aysel.aliyeva@libmod.de

Daria Malling
Projektmanagerin

T +49 30 – 57 71 25 831
daria.malling@libmod.de

UKRAINE-TEAM

Dr. Iryna Solonenko
Programmdirektorin

T +49 30 – 25 09 58 69
iryna.solonenko@libmod.de

Katharina Hinz 
Refe­rentin Ukraine

T +49 30 577 12 58 74
katharina.hinz@libmod.de

Nomen Nescio

Karina Schulte
Projektmanagerin

T +49 30 577 12 5876
karina.schulte@libmod.de

Diana Tovma
Projektmanagerin

T +49 30 – 577 12 58 72
diana.tovma@libmod.de

RUSSLAND-TEAM

Maria Sannikova-Franck
Programmdirektorin

T +49 30 – 25 09 58 68
maria.sannikova@libmod.de

Nikolaus von Twickel
Redakteur /​ Projekt­ma­nager

T +49 30 – 25 09 58 68
nikolaus.vontwickel@libmod.de

ÖSTLICHE PARTNERSCHAFT

Dr. Khatia Kikalishvili
Programmdirektorin

T +49 30 – 25 09 58 25
khatia.kikalishvili@libmod.de

Yely­za­veta Tomilets
Projektmanagerin

T +49 30 – 57 71 25 880
lisa.tomilets@libmod.de

O[S]TKLICK

Frie­de­rike Raiser
Projektleiterin

T +49 30 – 13 89 36 22
friederike.raiser@libmod.de

Marlene Frucht
Projektmanagerin

T +49 30 – 13 89 36 22
marlene.frucht@libmod.de

Nicole Jundt
Social-Media- und Community-Management

T +49 30 – 13 89 36 22
nicole.jundt@libmod.de

Paula Mangold 
Wissen­schaft­liche Mitarbeiterin

T +49 30 – 13 89 36 22
paula.mangold@libmod.de