Unser Team

 

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ralf Fücks
Geschäfts­füh­ren­der Gesellschafter

T +49 30 – 13 89 36 47
office@libmod.de

Marie­luise Beck
Senior Fellow

T +49 30 – 25 09 58 70
office@libmod.de

Irene Hahn-Fuhr
Mit­glied der Geschäftsführung

T +49 30 – 577 12 58 12
irene.hahn-fuhr@libmod.de

Chris­toph Becker
Mit­glied der Geschäftsführung

T +49 30 – 13 89 36 32
christoph.becker@libmod.de

ADMINISTRATION

Vik­to­ria Savchuk
Refe­ren­tin der Geschäftsführung

T +49 30 – 13 89 36 47
viktoria.savchuk@libmod.de

Mariana Markoff
Finanzmanagement

T +49 30 – 577 12 58 18
mariana.markoff@libmod.de

Anna Hudz
Personalreferentin

T +49 30 – 25 09 58 72
anna.hudz@libmod.de

N.N.
Officemanagement

T +49 30 – 25 09 58 70
office@libmod.de

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Oliver Geheeb
Leitung der Öffentlichkeitsarbeit

T +49 30 – 577 12 58 19
oliver.geheeb@libmod.de


Kathrin Wüst
Redaktion

kathrin.wuest@libmod.de

.

Saskia Heller
Social Media & Website

saskia.heller@libmod.de

Jakob Kop­per­mann
Social Media & Website

jakob.koppermann@libmod.de

PROJEKTE

LIBERALE DEMOKRATIE

Rainald Manthe
Programmdirektion

T +49 30 – 13 89 36 21
rainald.manthe@libmod.de

Lara Schau­land
Projektmanagement

T +49 30 – 25 09 58 24
lara.schauland@libmod.de

Nila Sarabi
Projektmanagement

T +49 30 – 25 09 58 24
nila.sarabi@libmod.de

GEGNERANALYSE

Sonja Vogel
Projektleitung

T +49 30 – 577 12 58 41
sonja.vogel@libmod.de

Chris­tina Russmann
Projektmanagement

T +49 30 – 577 12 58 42
christina.russmann@libmod.de

ÖKOLOGISCHE MODERNE

Dr. phil. Lukas Daubner
Programmdirektion

T +49 30 – 13 89 36 62
M +49 176 – 85 08 32 88
lukas.daubner@libmod.de

Aysel Aliyeva
Projektmanagement

T +49 30 – 13 89 36 45
aysel.aliyeva@libmod.de

Chris­tina Russmann
Projektmanagement

T +49 30 – 577 12 58 42
christina.russmann@libmod.de

Daria Malling
Pro­jekt­ma­nage­ment (in Elternzeit)

UKRAINE-TEAM

Dr. Iryna Solonenko
Programmdirektion

T +49 30 – 25 09 58 69
iryna.solonenko@libmod.de

Nomen Nescio

N. N.
Referent/​​in (m/​​w/​​d)

Daria Nach­ovna
Pro­jekt­ma­nage­ment (in Elternzeit)

T +49 30 – 577 12 58 71
daria.nachovna@libmod.de

Diana Tovma
Projektmanagement

T +49 30 – 577 12 58 72
diana.tovma@libmod.de

Vale­riya Golovina
Pro­jekt­lei­tung Erinnerungsarbeit

T +49 30 – 25 09 58 24
valeriya.golovina@libmod.de

Mona Richter
Assistenz

T +49 30 577 12 58 73
mona.richter@libmod.de

RUSSLAND-TEAM

Maria San­ni­kova-Franck
Programmdirektion

T +49 30 – 25 09 58 68
maria.sannikova@libmod.de

Niko­laus von Twickel
Redak­tion /​ Pro­jekt­ma­nage­ment

T +49 30 – 25 09 58 68
nikolaus.vontwickel@libmod.de

ÖSTLICHE PARTNERSCHAFT

Dr. Khatia Kikalishvili
Programmdirektion

T +49 30 – 25 09 58 25
khatia.kikalishvili@libmod.de

Yely­za­veta Tomilets
Projektmanagement

T +49 30 – 57 71 25 880
lisa.tomilets@libmod.de

O[S]TKLICK

Iliane Kiefer
Projektleitung

T +49 30 – 13 89 36 61
iliane.kiefer@libmod.de

Paula Mangold
Wis­sen­schaft­li­che Mitarbeiterin

T +49 30 – 13 89 36 22
paula.mangold@libmod.de

Frie­de­rike Raiser
Refe­ren­tin für poli­ti­sche Bildung

T +49 30 – 13 89 36 22
friederike.raiser@libmod.de

Marlene Frucht
Projektmanagement

T +49 30 – 13 89 36 22
marlene.frucht@libmod.de

Nicole Jundt
Social-Media- und Community-Management

T +49 30 – 13 89 36 22
nicole.jundt@libmod.de