Budouc­nost Evropy v době ruské agresivní války

Foto: Christoph Becker

Dne 16. října 2023 disku­t­ovali Orysia Luze­witsch, Ralf Fücks, Miroslav Wlachovsky a Jaroslaw Kurfürst o budouc­nosti Evropy v době ruské agresivní války. Stej­noj­menná panelová diskuse se konala v rámci pražské konfe­rence Forum 2000 a byla výsledkem německo-české spolu­práce mezi Centrem Liberale Moderne a Nadací Forum 2000.

Diskusi vedl Jaroslav Kurfürst, generální ředitel pro Evropu českého minis­terstva zahr­a­ničních věcí, který na úvod požádal Ralfa Fückse, aby vysvětlil, jaký konkrétní dopad má na německou zahr­a­niční a bezpeč­nostní politiku hojně citovaný výrok německé kancléřky o „bodu obratu“. Ralf Fücks ze Zentrum Liberale Moderne zdůraznil, že navzdory prokla­mo­va­nému „bodu obratu“ se německá podpora Ukrajině vyznačuje určitou nejed­noz­nač­ností. To lze spatřovat i v para­dig­matu, které razí kancléřka a podle něhož Ukrajina nesmí prohrát a Rusko nesmí vyhrát. Kancléřka však nikdy neřekla, že by Ukrajina měla tuto válku vyhrát, aby mohla plně obnovit svou územní celist­vost. Výsledkem byl váhavý postoj k dodávkám zbraní Ukrajině, které stačily jen k tomu, aby neprohrála, ale nestačily k úspěšnému vedení protiofen­zívy. Pokud jde o dodávky zbraní, závěr zní: „Příliš málo, příliš pozdě“. To však dává Putinovi mané­vro­vací prostor. Jeho strategií je hrát o čas v naději, že Západ jednoho dne podpora Ukrajiny omrzí.

Orysia Luze­wit­schová, zástup­kyně vedoucího programu Eurasie v Chatham House, upozor­nila, že Rusko nevede válku pouze proti Ukrajině. Jeho vojáci působí v Sýrii a Africe. Pro Rusko je to globální pole působ­nosti. Válka proti Ukrajině je pouze jednou ze součástí širšího ruského plánu, který je třeba omezit.

Pro Ukrajince se válka netýká jen území, které jim hrozí ztratit, řekl Luze­witsch. Putin prohlásil, že chce zničit Ukrajinu jako celek. Ukrajinci proto věděli, za co bojují. Zatímco Ukrajina bojovala za budouc­nost, Rusko bojovalo za minulost.
Ralf Fücks dodal, že válka na Ukrajině je zásadním konfliktem o evropský mírový řád, ne-li o budouc­nost meziná­rod­ního řádu jako takového. Slovenský ministr zahraničí Miroslav Wlachovský upozornil, že je důležité si uvědomit cenu nečin­nosti v tomto konfliktu. Dalším problémem je, že země stále nemá dosta­tečné výrobní kapacity na zbraně a munici, a proto není schopna poskytnout Ukrajině potřebnou úroveň podpory.

Sie sehen gerade einen Platz­hal­ter­in­halt von Standard. Um auf den eigent­li­chen Inhalt zuzu­greifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Dritt­an­bieter weiter­ge­geben werden.

Weitere Infor­ma­tionen

Jaroslav Kurfürst se panelistů zeptal, nakolik jsou podle nich reálné plány na vstup Ukrajiny do EU. Ralf Fücks zdůraznil, že přís­tu­pová jednání s Ukrajinou je třeba urychlit. Ukrajina je na to podle něj připra­vena. Ukrajinu bychom neměli vnímat jako přítěž, ale jako přínos pro EU, řekl Fücks. Přis­tou­pení Ukrajiny by bylo výhodné pro obě strany. To platí i pro bezpeč­nost samotné EU, neboť Ukrajina předsta­vuje hráz proti ruské agresi. EU by však z Ukrajiny mohla mít také hospo­dá­řský prospěch. Zejména živá ukra­jinská občanská společ­nost je pro EU přínosem.

Jaroslav Kurfürst navázal na diskusi o tom, zda se EU musí nejprve refor­movat, než bude připra­vena přijmout nové členy. Vždyť Unie již často dosáhla hranic své akce­sch­op­nosti ve své současné velikosti. Zejména právo veta členských států někdy předsta­vuje značnou překážku, jak ukazuje příklad Maďarska při řešení rozhod­nutí o sankcích vůči Rusku.

Ralf Fücks zdůraznil, že se nesmíme chytit do pasti a stavět reformu EU proti rozšíření. To by pro Ukrajinu znamenalo nekonečné čekání. Nicméně reforma EU je obrovskou výzvou. Otázkou je, jak vytvořit jednotu v rozma­ni­tosti ve větší EU. Orysia Luze­wit­schová poukázala na to, že pro Ukrajinu je členství v EU a NATO součástí kýženého vítězství. Byl to jeden z motivů, pro který bojovali ve válce.

Jaroslav Kurfürst se panelistů zeptal, jak by se měl Západ vypořádat s Puti­no­vými jadernými hrozbami. Ministr zahraničí Miroslav Vlachovský zdůraznil, že hra na strach z jaderné eskalace je součástí ruské strategie. Ralf Fücks s ním souhlasil a upozornil, že Západ má dosta­tečné kapacity pro jaderné odstrašení. USA daly Putinovi jasně najevo, že použití jaderných zbraní nepřipadá v úvahu. Západ by se neměl nechat zastrašit Puti­no­vými hrozbami. Z poli­tického hlediska je to také naše válka, řekl Fücks. Jde o mír a demo­kracii v Evropě a o meziná­rodní řád založený na pravidlech.

Z publika vystoupil Toomas Hendrik Ilves, bývalý estonský prezident. Zdůraznil, že je třeba pochopit nalé­ha­vost této války. Vždyť příští rok nás čekají prezi­dentské volby v USA. V důsledku toho by se Evropa mohla velmi rychle ocitnout v situaci, kterou fran­couzský prezident kdysi označil za „evropskou stra­te­gickou autonomii“. Tento krok však může přijít dříve, než bylo zamýšleno, a mohl by Evropu zastihnout zcela nepři­pra­venou, pokud se nová admi­nis­tra­tiva v USA rozhodne, že již nechce finan­covat bezpeč­nost Evropy ze svého obranného rozpočtu. V ruské válce proti Ukrajině je proto pro Evropu zásadní čas a nalé­ha­vost. Nicne­dělání je nebez­pečné. O tom, že nicne­dělání má svou cenu, svědčí nade vší pochyb­nost takzvaná Surovi­ki­nova linie, zami­no­vaný obranný val ruské armády. Tím, že Rusko nedodalo Ukrajině dostatek zbraní pro protiofen­zívu na podzim 2022, získalo čas na vybu­do­vání Surovi­ki­novy linie. Podle Ilvese tato linie nyní předsta­vuje pro ukra­jinskou protiofen­zívu obtížně překo­n­a­telnou překážku.

Jaroslav Kurfürst se Ralfa Fückse zeptal, zda „bod obratu“ selže kvůli nedost­atku peněz. V konečném důsledku to není otázka peněz, řekl Fücks. Byla to otázka politické vůle a vedení. Výsledek války bude mít rozho­du­jící vliv na naši vlastní budouc­nost. A čas bohužel není na naší straně, ale hraje do karet Putinovi. Měli bychom proto zinten­zivnit naše úsilí, řekl Fücks.

Z publika vystoupil také ruský obhájce lidských práv Jurij Džibladze. Varoval, že Rusko má ve svém arzenálu mnohem více nástrojů k desta­bi­li­zaci jiných regionů. To lze pozorovat na západním Balkáně, Blízkém východě a v Africe.

Musíme být odvá­žnější a rychlejší, shrnul výsledky panelové diskuse Jaroslav Kurfürst.

Textende

Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spen­den­tool. Sie unter­stützen damit die publi­zis­ti­sche Arbeit von LibMod.

Spenden mit Bankeinzug

Spenden mit PayPal


Wir sind als gemein­nützig anerkannt, entspre­chend sind Spenden steu­er­lich absetzbar. Für eine Spen­den­be­schei­ni­gung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adress­daten bitte an finanzen@libmod.de

Verwandte Themen

News­letter bestellen

Mit dem LibMod-News­letter erhalten Sie regel­mäßig Neuig­keiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.

Mit unseren Daten­schutz­be­stim­mungen
erklären Sie sich einverstanden.